Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 28-05-2024
 • Uchwała powołująca: Nr II-17/2024 z dn. 28.05.2024 r.
 • Zakres działania:

  1. Komisja jest powoływana w szczególności w celu kontrolowania działalności Burmistrza
  i gminnych jednostek organizacyjnych.
  2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie niezbędnych informacji dla oceny
  działalności Burmistrza, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom
  w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
  3. Komisja Rewizyjna pełni również funkcję opiniodawczą i inicjującą, służąc Radzie do
  doskonalenia organizacji samorządu terytorialnego.
  4. Komisja kontroluje działalność pod względem:
  1) legalności;
  2) gospodarności;
  3) rzetelności;
  4) celowości;
  5) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
  5. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu.
  6. Komisja ocenia materiały z kontroli Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych
  dokonywanych przez inne podmioty (dotyczy kontroli zewnętrznych).


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Konrad Chmiel przewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZY SAMORZĄD
2 Łukasz Hrycyk wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY
3 Nikola Pobłocka członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4 Łucjan Łaga członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LĘBORSKA