Przejdź do treści

Łucjan Łaga

Zdjęcie: Łucjan Łaga
Zdjęcie: Łucjan Łaga

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
2, zdobyte głosy: 227
Przynależność
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LĘBORSKA

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-28
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-28
3 Komisja Strategii i Rozwoju stała 2024-05-28

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 13:40:05 Wniosek nr 1 o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 13:38:01 Wniosek nr 2 o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lęborku. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 14:49:19 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 14:37:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Lęborku. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 13:01:16 Głosowanie za przyjęciem zasad głosowania ws. wyboru Przewodniczącego. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 12:46:32 Głosowanie za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej powołanej ws. przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 13:46:29 Głosowanie za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej powołanej ws. przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lęborku. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 13:42:14 Głosowanie za ustaleniem liczby Wiceprzewodniczących. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 14:06:06 Głosowanie za przyjęciem zasad głosowania ws. wyboru Wiceprzewodniczącego. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-06 14:47:45 Wniosek nr 1 o wprowadzenie zmian do projektu uchwały ws. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lęborka. I sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-05-28 12:17:24 Przyjęcie porządku obrad. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:20:00 Przyjęcie Protokołu Sesji nr I z dnia 06.05.2024r. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:21:16 Podjęcie uchwały ws. odwołania Skarbnika Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:28:19 Podjęcie uchwały ws. powołania Skarbnika Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:29:38 Podjęcie uchwały ws. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:32:34 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2024 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:33:51 Podjęcie uchwały ws.zmiany Uchwały Nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024-2036. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:35:47 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały nr XXXIII-512/2022 Rady miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków „o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Lęborku,” utworzonych z udziałem Gminy, stanowiących własność Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy udziale finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:37:39 Podjęcie uchwały ws. uchylenia Uchwały Nr LXII-804/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku i objęcie udziałów przez Gminę Miasto Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:38:40 Podjęcie uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Lęborku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:39:51 Podjęcie uchwały ws. określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:41:28 Podjęcie uchwały ws. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:42:35 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały Nr LVII-734/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.10.2023r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:43:53 Podjęcie uchwały ws. wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:58:32 Podjęcie uchwały ws. ustalenia rodzajów, składów ilościowych oraz osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku IX Kadencji w latach 2024 – 2029. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:03:35 Podjęcie uchwały ws. powołania Kapituły Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew”. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:04:49 Przyjęcie sprawozdania opisowego z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:05:59 Przyjęcie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:07:02 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:07:55 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025" za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:09:15 Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:11:20 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc marzec 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:12:37 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc kwiecień 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:13:50 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 11.03.2024r. do 17.05.2024r. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:28:01 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr LXI-786/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024r. ws. powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Lęborku na lata 2024-2027. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:31:38 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały ws. oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Lęborku do Komitetu Rewitalizacji. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:48:26 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:57:18 Przyjęcie Protokołu Sesji nr II z dnia 28.05. 2024r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 13:48:41 Podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lęborka wotum zaufania. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:22:43 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:42:33 Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta Lęborka za 2023 rok. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:43:59 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:45:49 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:48:46 Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:49:53 Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr II-7/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.05.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:53:11 Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030”; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:58:06 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 36/2, 36/5 i 36/6 obręb 13 oraz na działce nr 1/3 obręb 3 w Lęborku; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 14:59:19 Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( u zbiegu ulic Tatrzańskiej i Myśliwskiej); III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:03:08 Podjęcie uchwały w sprawie: oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Lęborku do Komisji Przydziału Mieszkań na Wynajem; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:17:17 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LXI-786/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024r. ws. powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Lęborku na lata 2024-2027; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:22:48 Podjęcie uchwały w sprawie: oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Lęborku do Komitetu Rewitalizacji. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:43:44 Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc maj 2024 roku; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:45:07 Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 20.05.2024r. do 14.06.2024r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 15:45:47 Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka za 2023r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-06-26 12:33:49 Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały ws. przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Lębork. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku wstrzymujący się
2024-06-26 15:42:24 Podjęcie uchwały w sprawie: przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Lębork. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-06-26 13:46:51 Wniosek radnego K. Świątczaka o zmianę zapisu w §1 w projektach uchwał ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lęborka wotum zaufania oraz ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-06-26 14:41:18 Wniosek radnego K. Świątczaka o zmianę zapisu w §1 w projekcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 r. III sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-06-26 15:11:02 Głosowanie kandydatury radnego Tomasza Sopyłło do Zgromadzenia Związku Powiatowo–Gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny” ; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku przeciw
2024-06-26 15:09:52 Głosowanie kandydatury radnego Patryka Biangi do Zgromadzenia Związku Powiatowo–Gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny” ; III sesja Rady Miejskiej w Lęborku za