Przejdź do treści

Komisja Budżetowa

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 28-05-2024
 • Uchwała powołująca: Nr II-17/2024 z dn. 28.05.2024 r.
 • Zakres działania:

  1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach będących w jej zakresie działania tj.:
  1) realizacji budżetu Miasta;
  2) założeń polityki społeczno – ekonomicznej;
  3) realizacji planu inwestycyjnego;
  4) prywatyzacji i sprzedaży mienia komunalnego;
  5) podatków i opłat lokalnych;
  6) zmian cen gruntów i czynszów dzierżawczych;
  7) zaciągania, spłat i udzielenia kredytów przez Miasto.
  2. Kształtuje i śledzi działalność finansową Miasta i wszystkich jednostek korzystających
  z jego funduszy poprzez:
  1) analizę wskazanych przez komisję merytorycznych i finansowych sprawozdań oraz
  protokołów z posiedzeń rad nadzorczych;
  2) prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej kręgu zainteresowań komisji o ile nie jest to
  prawem zabronione;
  3) wskazywanie sposobów lepszego wykorzystania środków finansowych Miasta oraz
  źródeł dodatkowych dochodów;
  4) analizę wniosków w sprawach zmian budżetu, inwestycji.
  3. Deleguje przedstawiciela:
  1) do powołanych przez Burmistrza odpowiednich komisji konkursowych przy wyborze
  na stanowiska kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych,
  znajdujących się we właściwości komisji (jeżeli odrębne przepisy tak dopuszczają);
  2) jako obserwatora z prawem wniesienia uwag do protokołu do powołanych przez
  Burmistrza odpowiednich komisji odbierających inwestycje.
  4. Współpracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich
  przedstawicieli do ciał tworzonych z udziałem Miasta podejmujących działania leżące
  w kręgu zainteresowań komisji.
  5. Analizuje kwartalne zestawienia z wykonania budżetu Miasta.
  6. Opiniuje projekty uchwał Rady zgłaszane przez inne podmioty posiadające inicjatywę
  uchwałodawczą.
  7. Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla życia Miasta i wykonuje zadania
  przewidziane innymi uchwałami Rady.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Bożena Pobłocka przewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY
2 Łukasz Świątek wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY
3 Małgorzata Bizewska członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY
4 Łukasz Hrycyk członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY