Przejdź do treści

Łukasz Świątek

Zdjęcie: Łukasz Świątek
Zdjęcie: Łukasz Świątek

Radny

Status
powołany dnia: 28-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa stała 2024-05-28
2 Komisja Strategii i Rozwoju stała 2024-05-28

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-28 12:17:26 Przyjęcie porządku obrad. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:20:00 Przyjęcie Protokołu Sesji nr I z dnia 06.05.2024r. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:21:10 Podjęcie uchwały ws. odwołania Skarbnika Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:28:16 Podjęcie uchwały ws. powołania Skarbnika Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:29:29 Podjęcie uchwały ws. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:32:22 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały Nr LXI-779/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2024 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:33:54 Podjęcie uchwały ws.zmiany Uchwały Nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024-2036. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:35:25 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały nr XXXIII-512/2022 Rady miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków „o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Lęborku,” utworzonych z udziałem Gminy, stanowiących własność Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy udziale finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:37:25 Podjęcie uchwały ws. uchylenia Uchwały Nr LXII-804/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku i objęcie udziałów przez Gminę Miasto Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:38:32 Podjęcie uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Lęborku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:39:49 Podjęcie uchwały ws. określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:41:11 Podjęcie uchwały ws. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:42:36 Podjęcie uchwały ws. zmiany Uchwały Nr LVII-734/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.10.2023r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:43:52 Podjęcie uchwały ws. wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 12:58:12 Podjęcie uchwały ws. ustalenia rodzajów, składów ilościowych oraz osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku IX Kadencji w latach 2024 – 2029. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:03:36 Podjęcie uchwały ws. powołania Kapituły Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew”. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:04:48 Przyjęcie sprawozdania opisowego z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:05:58 Przyjęcie sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:06:54 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:07:51 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025" za 2023 rok. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:09:18 Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:11:13 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc marzec 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:12:36 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc kwiecień 2024 roku. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za
2024-05-28 13:13:51 Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 11.03.2024r. do 17.05.2024r. II sesja Rady Miejskiej w Lęborku za