Przejdź do treści

Komisja Strategii i Rozwoju

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 28-05-2024
 • Uchwała powołująca: Nr II-17/2024 z dn. 28.05.2024 r.
 • Zakres działania:

  1. Opiniuje i wnioskuje w sprawach będących w jej zakresie działania tj.:
  1) kreowania i monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta
  Lęborka;
  2) promocji Miasta;
  3) współpracy zagranicznej;
  4) planów zagospodarowania przestrzennego Miasta;
  5) długoterminowej polityki społeczno-ekonomicznej;
  6) planów rozwoju infrastruktury technicznej i wieloletnich planów inwestycyjnych;
  7) długoterminowych planów sprzedaży mienia komunalnego;
  8) dofinansowań z funduszy zewnętrznych;
  9) prognoz demograficznych i rynku pracy;
  10) przeciwdziałania bezrobociu i robót publicznych;
  11) długoterminowych prognoz zadłużenia oraz zaciągania, spłat i udzielenia kredytów
  przez Miasto;
  12) udziału w agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach, związkach
  komunalnych itp.;
  13) innych dokumentów wytyczających długoterminowo kierunki rozwoju i działań
  Miasta.
  2. Monitoruje działalność Miasta i wszystkich jednostek korzystających z jego funduszy
  w kontekście realizacji planowanych zamierzeń wieloletnich poprzez:
  1) analizę wskazanych przez komisję dokumentów, a odnoszących się do realizacji tych
  zamierzeń;
  2) prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej kręgu zainteresowań komisji, o ile nie jest to
  prawem zabronione;
  3) wskazywanie źródeł dodatkowych dochodów;
  4) analizę wniosków w sprawach inwestycji i planowania przestrzennego.
  3. Współpracuje z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz deleguje swoich
  przedstawicieli do ciał tworzonych z udziałem Miasta podejmujących działania leżące
  w kręgu zainteresowań komisji.
  4. Opiniuje projekty uchwał Rady zgłaszane przez inne podmioty posiadające inicjatywę
  uchwałodawczą.
  5. Wnioskuje we wszystkich sprawach istotnych dla życia Miasta i wykonuje zadania
  przewidziane innymi uchwałami Rady.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Małgorzata Biela przewodniczący KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
2 Marek Wątroba wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY
3 Łukasz Hrycyk członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY
4 Łucjan Łaga członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LĘBORSKA
5 Krzysztof Siwka członek KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
6 Tomasz Sopyłło członek KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
7 Krzysztof Świątczak członek KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
8 Patryk Bianga członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZY SAMORZĄD
9 Teresa Szczepańska członek KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
10 Łukasz Świątek członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY